Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội năm 2023

06/01/2023 Phan Đình Tiến

Ngày 12/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Lớp trung cấp Công tác xã hội khóa 2018-2020 nhận bằng tốt nghiệp

Theo đó, các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ như sau:

- Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên chính được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 - 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 - 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội được áp dụng hệ lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 - 4,06.

Sau khi hết thời gian tập sự và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

- Trường hợp có trình độ tiến sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng thì được bổ nhiệm vào chức danh công tác xã hội viên: xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1;

- Trường hợp có trình độ thạc sỹ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng thì được bổ nhiệm vào chức danh công tác xã hội viên: xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1;

- Trường hợp có trình độ đại học, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng thì được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên công tác xã hội: xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1;

- Trường hợp có trình độ cao đẳng, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng thì được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên công tác xã hội: xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B;

- Trường hợp có trình độ trung cấp, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng thì được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên công tác xã hội: xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.

Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 28/01/2023. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.