Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Giới thiệu tổng quan

21/09/2023 Phan Đình Tiến

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương.

Hội nghị cán bộ công chức - viên chức và người lao động năm 2020

Phòng Đào tạo có tổng cộng 04 thành viên, bao gồm 01 Phó trưởng phòng và 03 nhân viên. Phó Trưởng phòng Đào tạo là người đứng đầu phòng và có trách nhiệm chung về quản lý và điều hành các hoạt động của phòng. Các nhân viên trong phòng có nhiệm vụ tham gia vào việc triển khai các chương trình đào tạo và hỗ trợ các học viên trong quá trình học tập.

Phòng Đào tạo của Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương có chức năng và nhiệm vụ chính sau:

1. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo: Phòng Đào tạo đảm nhận việc xây dựng các chương trình học, định hình nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường. Nhiệm vụ này bao gồm lập kế hoạch, tổ chức và đảm bảo công tác giảng dạy chất lượng cho các khối ngành học trong trường.

2. Quản lý hoạt động học tập: Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý hoạt động học tập của học sinh trong suốt quá trình học tại trường. Điều này bao gồm việc tổ chức các buổi học, quản lý chương trình học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình học tập của học sinh.

3. Thực hiện các hoạt động phát triển năng lực: Phòng Đào tạo cũng tham gia tổ chức và triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, kỹ năng cho học sinh, như tổ chức các khóa đào tạo, workshop, hội thảo và các hoạt động rèn luyện thực tế. Mục tiêu là chuẩn bị cho học sinh trở thành những chuyên viên có đủ năng lực để làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn.

4. Hỗ trợ học sinh và tư vấn hướng nghiệp: Phòng Đào tạo có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ, tư vấn cho học sinh về các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện, sự phát triển cá nhân và hướng nghiệp. Đội ngũ nhân viên trong phòng sẽ tư vấn cho học sinh về các cơ hội việc làm, hướng dẫn xây dựng kế hoạch sự nghiệp và cung cấp thông tin về các khóa học và chứng chỉ liên quan đến ngành học của học sinh.

Phòng Đào tạo luôn nỗ lực với mục tiêu mang đến một môi trường học tập chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho các học viên.

Tóm lại, Phòng Đào tạo của Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương có nhiệm vụ chính là xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, quản lý hoạt động học tập, phát triển năng lực cho học sinh và cung cấp hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương

Tầng trệt Nhà A . Điện thoại: (0274) 3724 015

Email: quanlydaotao.tcd@gmail.com