Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Các biểu mẫu

Các biểu mẫu đơn xin nghỉ phép, giấy ra cổng, giấy vào lớp

Mẫu đánh giá rèn luyện học sinh

Học sinh thực hiện đánh giá rèn luyện theo biểu mẫu theo từng học kỳ

;